Vi sätter heder i att leverera tillförlitliga resultat utan långa väntetider. Därför levererar vi alltid ditt analysresultat inom i prislistan angivna dagar, men oftast betydligt snabbare än så.

Prislista

Mikrobiologi

Artbestämning av röta t.ex. Äkta hussvamp (Serpula lacrymans)
Läs mer (PDF) >
1.840:-

Kemi

Betongprofil, 4 st fuktskadeämnen samt MVOC, provberedning & krossning tillkommer
Läs mer (PDF) >
2.900:-
Miljöanalys markprover (Tungmetaller, PCB, PAH, BTEX och mineralolja) provberedning tillkommer
Läs mer (PDF) >
8.000:-
Olja i mark och betong (BTEX och mineralolja) provberedning tillkommer
Läs mer (PDF) >
2.900:-
Oljehalt (Alifater, aromater, BTEX) provberedning tillkommer
Läs mer (PDF) >
2.900:-
VOC och MVOC i material ”Luktsmitta” (kontaminering), provberedning tillkommer
Läs mer (PDF) >
2.900:-

Asbest

Övrigt

Vid EXPRESS-leverans tillkommer 100% i pristillägg, gäller ej Asbestanalyser
Läs mer (PDF) >

Vi är ackrediterade av Swedac.

Swedac

Syftet med ackrediteringen är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.

Swedac är är nationellt ackrediteringsorgan vilket bland annat innebär att de ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk.

De är den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer. Ackrediteringen syftar till att säkerställa att de som kontrollerar arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, att de har rätt teknisk kompetens och är oberoende.

PK Group har av Swedac blivit ackrediterad inom :

Asbest, identifiering (SS ISO 22262-1:2012) Mikroskopering

Byggprodukter

Beställning och orderbekräftelse

Vid analysbeställning av miljöanalyser skickas analysbeställningen med beställarens signatur tillsammans med provet. Beställarens signatur på analysbeställningen motsvarar ordererkännande.

Leveranstid och priser

Se Prislista, där pris samt leveranstid per provtyp framgår.

Provmottagning samt registrering

Vid mottagning av provet kontrolleras att provet överensstämmer med beställningen och att emballaget inte är skadat. Därefter registreras provet. Prover vars emballage skadats, eller skadats på annat sätt under transporten, analyseras ej. Detta meddelas beställaren omedelbart.

Provsvar och faktura

Provsvar och faktura skickas när provet är analyserat.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodatum debiteras en årsränta om 9 % samt 60 kr lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsräntan faktureras när likvid erhållits. Företaget förbehåller sig rätten att skicka provsvar mot postförskott i vissa fall, alternativt förskottsfakturera beställaren.

Annullering av beställning

Efter registrering påbörjas analysen. Annullering av beställningen ska ske skriftligen via e-post; info@pkgroup.se Prover som annulleras efter registrering och påbörjad analys debiteras fullt ut.

Reklamation

Reklamation av provresultat eller faktura ska ske skriftligen senast 8 dagar efter att provresultatet och faktura mottagits.

Sekretess

Signerade analyssvar från PK Group är gällande. Analyssvar skickas till beställaren eller beställarens angivna person via e-post med angiven e-postadress. Papperskopia skickas via post vid önskemål. Om annan person vill ta del av analysresultatet ska skriftligt medgivande erhållas från beställaren.

Support

I nära anslutning till analys eller analysresultat har beställaren eller beställarens angivna person möjlighet att få telefonsupport gällande analys eller analysresultat. Beställaren eller beställarens angivna person ska i samband med telefonkonsultation lämna vårt ID-nummer för att personalen på PK Group ska kunna identifiera om personen har behörighet att ta del av analysresultatet. PK Group förbehåller sig rätten att kontrollera med beställaren om personen har behörighet att ta del av konsultation om resultatet.

Ansvar

PK Group tar ej ansvar för provets retur eller förvaring. Efter provning betraktas provet som förbrukat och kasseras. PK Group innehar ansvarsförsäkring, tecknad hos Länsförsäkringar. PK Group tar ej ansvar för analyser som försenas p.g.a. försenad transport eller strejk. Ej heller tar företaget ansvar för prover som förstörs av eldsvåda, naturkatastrof eller liknande.