Created with Snap

Vårt laboratorium kombinerar skicklig personal med modern teknik för exakta analyser inom verksamhetsområdena mikrobiologi, kemi och asbest.

Mikrobiologiska analyser

Fukt, kondensbildning, vattenläckage och avloppsskador kan orsaka tillväxt av mikroorganismer. Dessa kan bidra till en försämrad inomhusluft. De mikrobiologiska analyser vi genomför innefattar bland annat analyser av bakterier, jästsvampar och mögelsvampar i luft och byggmaterial. Dessutom analyserar vi också rötangrepp så att rätt saneringsåtgärder kan vidtas i rätt tid och på rätt plats.

Kemiska analyser

Luftkvaliteten inomhus påverkas av olika typer av kemiska substanser som avges från olika material. Det kan exempelvis vara kemiska ämnen från byggnadsmaterial eller tekniska apparater. Inom den kemiska delen analyserar vi vilka ämnen som finns i inomhusluften – både fuktskadeämnen och ämnen i olika fasta material. Vi analyserar också mark, betong och byggmaterial för att undersöka eventuell förekomst av miljöföroreningar.

Asbestanalyser

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Kommer dessa fibrer in i lungorna kan de orsaka allvarliga lungsjukdomar. Användningen av asbest är förbjudet sedan länge, men kan finnas kvar i äldre byggnader, byggnadsmaterial och isoleringar och är därför en risk – framförallt för de som arbetar i byggbranschen. Vi analyserar material inför ombyggnation, rivning och sanering så att hanteringen av materialet sker på rätt sätt.