I informationsbanken har vi samlat kunskap, information och instruktioner som kan vara dig behjälplig innan, under eller efter avslutat analysförfarande.

Inom vilket område söker du information?

Mikrobiologi

Absidia, Mucor och Rhizopus

Zygomyceter är termotoleranta och snabbväxande svampar med global utbredning. Vissa arter är parasiter eller patogener. Flera är dimorfa, det vill säga existerar både som jäst och som mögel beroende på olika miljömässiga och fysiologiska förhållanden, till exempel fukt och temperatur. Svamparna kan tillväxa i ruttnande frukt och grönsaker, i gammalt bröd, kompost, i fekalier från gnagare och andra djur och kan förekomma i lagrat hö och organiskt damm. Arter av Absidia, Mucor och Rhizopus kan orsaka zygomykos, som är en invasiv svampinfektion som främst drabbar människor med nedsatt immunförsvar. Organiskt damm som innehåller biologiska agens från svampar och bakterier kan orsaka allergisk alveolit.

Acremonium

Acremonium växer globalt som nedbrytare i jord och organiskt material (löv och döda växter, dött virke). Arter har isolerats från grödor, livsmedel och från fuktiga, cellulosabaserade substrat, i ventilation och ventilationssystem och på fuktiga, kalla ytterväggar, som en indikation på kondensa-tionsproblem. Svampen kan orsaka mycetom och opportunistiska infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar.

Aktinobakterier: Streptomyceter

De flesta bakterier kräver en relativ fuktighet över 90 % för tillväxt. Termofila och termotoleranta aktinobakterier kan emellertid leva i torrare material och är vanliga i kompost. Det är streptomyceter som ger den karaktäristiska doften av jord och jordkällare i komposten. Streptomyceter producerar luktrika organiska föreningar, geosminer (MVOC). Geosminlukten kan kontaminera porösa material och är svår att få bort från byggmaterial, kläder och möbeltextiler även om det mikrobiella angreppet åtgärdas. Släktet Streptomyces är obligat aeroba (syrekrävande) bakterier och lever som nedbrytare av organiskt material. Vissa arter är mesofila, andra termotoleranta eller termofila. De kan bilda sporer1, som överlever uttorkning, svält och andra påfrestningar i miljön. Sporerna ombildas till vegetativa bakterier igen vid gynnsammare förhållanden. Aktinobakterier kan orsaka allergisk alveolit.

Allmänt om luktsmitta

Kontaminering nedan kallat ”luktsmitta” innebär att ett material har bundit lukter från emissioner från annat mikrobiellt skadat material utan att materialet självt har möglat. På samma sätt kan personer som bor i mögelhus lukta mögel på grund av kontaminering eller, med andra ord, hår och kläder kan ta luktsmitta. Luktsmittat material kan även bära gifter (toxiner) från en mikrobiell skada. Toxinerna är mycket stabila och kan påverka inomhusmiljön i åratal om smittat material inte byts ut.

Alternaria och Ulocladium

Alternaria och Ulocladium växer globalt och har isolerats från jord och växter, grödor, livsmedel, tapeter, fiberboard, textilier, mattor och andra, ofta fuktiga, substrat och ytor. Ulocladium kan tillväxa även på målade ytor och kan orsaka överkänslighetsreaktioner. En del arter är växtpatogena. Alternaria är en vanlig utomhusallergen under sensommaren och kan producera ett flertal myko-toxiner. Svampen förekommer som patogen på raps och är en av flera ”sotdaggsvampar”, som kan växa på spannmål, plantor, buskar och träd. Alternaria, Fusarium och Cladosporium är vanliga mögel i fältflora.

Aspergillus

Släktet Aspergillus förekommer globalt och är vanligare än Penicillium i subtropiska och tropiska klimat. Svampen växer som nedbrytare i jord, kompost och organiskt material och kan finnas exempelvis i kryddor, nötter, ris, spannmål och torkade och lagrade produkter. Både Aspergillus och Penicillium producerar stora mängder konidier (mögelsporer), som lätt sprider sig i omgivningen när fukten i substratet torkat ut. Konidier och hyfer gror sedan och bildar ny påväxt där tillgång till fukt och näring är mer gynnsam. Aspergillus har uppmärksammats för sin patogenitet och förmåga att producera toxiska metaboliter, till exempel ochratoxin och aflatoxin. Inom EU finns gränsvärden för mykotoxiner som bildas av olika arter av Aspergillus, Penicillium och Fusarium i livsmedel. Aspergillus kan orsaka svampinfektionen Aspergillos hos djur och människor med nedsatt immun-försvar. Aspergillus ochraceus kan invadera grödor och bildar ochratoxin A. Arten Aspergillus fumigatus kan bilda ett flertal toxiner och är det vanligaste möglet vid invasiva mykoser. Arten är också vanlig vid luftvägssjukdomar hos häst. Arten Aspergillus versicolor betraktas som en indikator för osunda hus, tillsammans med Stachybotrys chartarum och arter av Eurotium och Streptomyces, med flera. ”Sjuka hus”, eller osunda hus, kallas byggnader där de som vistas får vissa hälsobesvär, till exempel hudutslag, trötthet, huvudvärk eller irritation i ögon, näsa, hals.

Aureobasidium

Aureobasidium förekommer globalt i jord och organiskt material och inomhus i fuktiga miljöer såsom badrum och kök, även på målade ytor. Bland släktets många arter är Aureobasidium pullulans den enda väl kända. Aureobasidium pullulans är en dimorf svamp och kan växa både som jäst och som mögel. Den kan orsaka ett flertal opportunistiska infektioner och kolonisera hår, hud och naglar hos människor.

Bacillus

Bacillus mycoides är fakultativt anaeroba bakterier (bakterier som kan växa även i frånvaro av syre), som kan bilda endosporer och finns i jord, luft och vatten. Sporerna kan överleva uttorkning, upp-värmning och desinfektionsmedel och ombildas till vegetativa bakterier igen när livsmiljön är mer gynnsam. Bacillus mycoides är saprofytisk och anses inte vara patogen.

Chaetomium

Den hydrofila svampen Chaetomium växer framför allt på fuktiga trä- och pappersprodukter, till exempel på vattenskadade kartonggipsskivor, spånskivor och träfiberskivor. Sporerna är värme-resistenta och kan överleva torka. Den vanligaste arten i inomhusmiljöer, Chaetomium globosum, har isolerats bland annat från vete, ris, bönor, nötter, kryddor, majs. Chaetomium producerar luktrika organiska föreningar, geosminer, som kan kontaminera porösa material.

Cladosporium

Under sommarmånaderna kan förhöjda halter av sporer i luften orsaka allergier och astma. I juli och augusti är Cladosporium en av de vanligaste luftburna mögelsvamparna. Den kan etablera sig i jord och i spannmål, i varma och fuktiga utrymmen inomhus, på vattenskadade tapeter och i cellulosa-baserat material, på mineraliska husfasader, i ventilation och ventilationsfilter, i luftfuktare och stillastående vatten.

Enterobacteriaceae

Enterobakterier, eller tarmbakterier, är allmänt förekommande mikroorganismer i jord, vatten och vegetation. Vissa arter, till exempel arter av Salmonella och Shigella, är patogena medan andra, kommensala arter, till exempel Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och Proteus mirabilis, kan orsaka opportunistiska infektioner men är en del av människors och djurs normala tarmflora. De tillväxer snabbt, vissa arter aerobt och andra anaerobt (fakultativt anaeroba arter). Många arter är rörliga och kan bilda svärmande (utflytande) kolonier. Gemensamt för samtliga är att de inte bildar sporer.

Eurotium

Det xerofila och torktåliga släktet Eurotium förekommer ofta tillsammans med sin könlösa motsvarig-het inom släktet Aspergillus om tillväxten varit långsiktig och näringen i substratet främjar utveckling till könligt stadium. Fynd av Eurotium indikerar vattenintrång och tillväxt av mögel och bakterier. Eurotium betraktas som en indikator på osunda hus. Läs även om Aspergillus under rubriken Konidiesvampar ovan.

Fukt och mikroorganismer i byggmiljö

Det är känt att fuktskador och mögeltillväxt i byggnader orsakar olika slags hälsobesvär för både människor och djur. Mögelsvampar kan bilda allergena sporer och hälsofarliga toxiner, som sprids via luft och vatten. Flyktiga kemiska nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial (VOC), mykotoxiner (metaboliter) och flyktiga organiska ämnen från mögelsvampar och andra mikroorganismer (MVOC) kan bidra till en försämrad luftkvalitet inomhus. ...

Fusarium

Den hydrofila mögelsvampen Fusarium är vanligare i tropiska och subtropiska klimat. Svampens tillväxt påverkas av temperatur och tillgång till vatten och en ökad förekomst rapporteras i norra Europa, troligen till följd av de pågående klimatförändringarna. Svampen växer som nedbrytare i jord och organiskt material och kan invadera grödor. Den kan bilda trichotecener och andra mykotoxiner, som kan ge upphov till allvarliga sjukdomstillstånd hos männi-skor och djur. Inomhus kan den förekomma i vattenskadade mattor och på fuktiga, cellulosabaserade ytor och substrat. Fynd av Fusarium indikerar betydande fuktskador i en byggnad.

Jästsvampar

Dimorfa mögelsvampar, sporsäcksvampar (understam Saccharomycotina) och basidsvampar med jästfas kan bilda encelliga jästsvampar i vätskor eller vid förhöjda temperaturer. Jästsvamparna förökar sig genom knoppning eller celldelning och klarar låga syrenivåer och ett lågt pH-värde. Jästsvampar är vanliga på löv, frukt, rötter och i fuktiga miljöer, där det finns gott om lösliga näringsämnen, såsom socker och aminosyror. De kan inte bryta ned makromolekyler av stärkelse eller cellulosa. Arter av Aureobasidium och Exophiala (svart jäst), Rhodotorula (röd jäst) och Candida (vit jäst) samt Pichia pini förekommer i fuktskadat byggmaterial. De flesta jästarter är apatogena men kan ge upphov till opportunistiska infektioner.

Paecilomyces

Paecilomyces växer globalt som nedbrytare i jord, kompost och organiskt material och förekommer inomhus i luft och fuktiga, cellulosabaserade substrat. Arter har isolerats från till exempel sädesslag, fikon, bönor, matoljor, bacon, salami och nötter. Vissa arter producerar värmeresistenta klamydo-sporer (vilosporer). Paecilomyces variotii är termofil och kan växa mycket väl i temperaturer kring 50-60o C. Infektioner är mycket ovanliga, men svampen kan orsaka paecilomykos hos djur och människor.

Penicillium

Släktet Penicillium lever som nedbrytare av organiskt material och är, följt av släktet Aspergillus, den vanligaste mögelsvampen i vårt klimat. Arten Penicillium chrysogenum är vanlig i livsmedel och inomhus i damm, ventilation och ventilationsfilter, luft och fuktskadat byggmaterial. Arter av Penicillium kan bilda mykotoxiner, eller sekundära metaboliter, som kan ge hälsoeffekter på människor och djur. Penicillium expansum producerar patulin, som kan förekomma i äppelprodukter, frukt, bär och grönsaker. Ochratoxin A-producerande Penicillium verrucosum förekommer i spann-mål. Inandning av konidier (mögelsporer) och flyktiga ämnen kan orsaka hälsobesvär. Humana patogena arter är emellertid vanligare bland Aspergillus-arterna än bland Penicillium-arterna. Penicillium, Aspergillus, Wallemia och Eurotium är vanliga mögel i lagrat hö. Mögligt hö kan orsaka allergisk alveolit, eller tröskdammslunga.

Scopulariopsis

Scopulariopsis växer i jord och organiskt material och inomhus i fuktiga väggar, på tapeter och i trä. Arter har isolerats från ris, torkad mjölk, smör, ost, bacon, salami, sojabönor, kryddor, nötter. Scopuariopsis kan orsaka mykoser och Scopulariopsis brevicaulis är en ganska vanlig nagelpatogen Arter av Scopulariopsis kan producera arsiner (kemiska föreningar mellan arsenik och väte) på arsenikhaltigt substrat. Träskyddsbehandlat virke kan innehålla arsenik, kreosot, krom och koppar och ska då hanteras som farligt avfall.

Stachybotrys chartarum

Den hydrofila och patogena mögelarten Stachybotrys chartarum är en indikator på vattenskada och en av flera mögel som kan förekomma i byggnader med brister i byggnadskonstruktionen. Den växer framför allt på platser som är mycket fuktiga och i cellulosabaserat material, till exempel på tapeter och kartonggipsskivor. Stachybotrys chartarum benämns ofta som ”svart pappersmögel”. Stachybotrys chartarum producerar mykotoxiner och ett hemolysin, stachylysin, som har satts i samband med pulmonell blödning.

Trichoderma

Den hydrofila mögelsvampen Trichoderma växer framför allt i rotekosystem och som parasiter på andra svampar. De producerar enzymer som bryter ned cellulosa och kitin. Svampen har isolerats bland annat från spannmål, lagrad sötpotatis, tomater, frukt, textilier och fuktskadat byggmaterial.

Wallemia

Wallemia sebi är den mest kända arten i det xerofila och torktåliga släktet Wallemia. Arten är vanlig i jordbruksmiljöer, där den förekommer i spannmål och lagrat hö. Den har isolerats från salta och söta livsmedelsprodukter, till exempel saltat kött, sylt och mjölkprodukter, samt byggmaterial.

Kemi

Allmänt om Emissionsmätning

Luftkvaliteten inomhus påverkas av olika slag av kemiska emissioner. Emission är enkelt uttryckt kemiska substanser som avges (emitteras) från olika material. Emissionerna kan härröra från byggnadsmaterial, kemitekniska produkter, människor, mögel, apparater m.m. Att inomhusluften är mycket mer påverkad än utomhusluften beror på flera faktorer: Möbler, mattor, inredning, hushållskemikalier, olika byggnadsmaterial och orent ventilationssystem mm. Samma byggnadsmaterial kan ge emission av olika kemiska ämnen, beroende på fuktnivå, pH, temperatur och diffusionshastighet.

Allmänt om luktsmitta

Kontaminering nedan kallat ”luktsmitta” innebär att ett material har bundit lukter från emissioner från annat mikrobiellt skadat material utan att materialet självt har möglat. På samma sätt kan personer som bor i mögelhus lukta mögel på grund av kontaminering eller, med andra ord, hår och kläder kan ta luktsmitta. Luktsmittat material kan även bära gifter (toxiner) från en mikrobiell skada. Toxinerna är mycket stabila och kan påverka inomhusmiljön i åratal om smittat material inte byts ut.

Allmänt om Pentaklorfenoler

Pentaklorfenoler är högtoxiska ämnen som kan ge oss en osund inomhusmiljö. Ämnet användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. 1978 förbjöds ämnet att användas som verksamt ämne i träskyddsmedel på grund av dess giftiga hälso- och miljöegenskaper. Pentaklorfenol kan brytas ner av bakterier under lång tid och bildar vid nedbrytning kloranisoler. Kloranisoler avger en mögelliknande lukt och lukten förstärks av materialets fuktighet.

Asbest

Allmänt om asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest. Trots att användning av asbest är förbjuden – den farligaste sorten sedan 1976, följt av ett totalförbud 1982 – är asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk inom byggbranschen.

Allmänt

Utbildning

PK Group erbjuder utbildningar inom området inomhusmiljö. Vi kan erbjuda både kundanpassade kurser och schemalagda. Kurserna kan genomföras i uppdragsgivarens lokaler likväl som i våra. Här följer ett urval ur vårt utbildningsprogram. Finner du ej den kurs du söker, vänligen kontakta oss.